Nägemata Eesti - motoseiklus

Nägemata Eestit toetab

Osavõtutingimused

Siin on kirjas orienteerumissarja "Nägemata Eesti" üldised reeglid. Konkreetse etapi täpsustused on esitatud etapi veebilehel.

1. Üldinfo sarja kohta
Kõik osavõistlused peetakse korraldaja poolt kehtestatud reeglite kohaselt.

Võistlusklassid:
Üritustel võib võistlusklasse olla rohkem, aga karikasarja arvestust peetakse kahes võistlusklassis:

ASFALT – kontrollpunktid on paigutatud selliselt, et enamuses on võimalik neid leida,
kasutades tolmuvaba kattega teid.

KRUUS – kontrollpunktid asetsevad enamuses kruusakattega teede läheduses (ei soovita bike-dele).

Karikasarja punktiarvestus:

  1. Punktiarvestust peetakse eraldi meeste ja naiste arvestuses.
  2. Võistlejale antakse karikasarja punkte vastavalt etapil saavutatud kohale. Esimene koht – 1 punkt, teine koht 2 punkti jne.
  3. Ühel või mitmel etapil mitteosalenud võistlejale lisatakse puuduva etapi punktidena antud võistlusklassis vastavalt meeste või naiste arvestuses aastas osalenute arv pluss 1 punkt.
  4. Karikasarja arvestusse lähevad kõik etapid miinus kaks kõige nõrgemat tulemust.
  5. Karikasarja võitja on võistleja, kes kogub arvesse läinud etappide summas kõige vähem punkte. Võrdsete punktide korral annab paremuse viimase etapi parem tulemus.

Karikasarja autasustamine:
Igal etapil autasustatakse kõigi võistlusklasside meeste ja naiste arvestuse kolme paremat.
Korraldajad ja sponsorid võivad välja panna lisa- või eriauhindasid.
Karikasarja võitjaid autasustatakse hooaja viimasel etapil.

2. Aeg ja koht
2.1. Vastavalt etapi korraldaja poolt avaldatud infole sarja veebilehel.
2.2. Start ja finiš vastavalt etapi korraldaja poolt avaldatud infole sarja veebilehel.
2.3. Rajameistrid on toodud etapi korraldaja poolt avaldatud sarja veebilehel.

3. Ajakava
Esitatakse etapi korraldaja poolt sarja veebilehel.

4. Võistluse kirjeldus
4.1. Orienteerumine toimub kahes klassis – asfalt (ASF) ja kruus (KRU).
4.2. Põhidokumendiks on rajakaart (RK).
4.3. RK-l on märgitud kontrollpunktid (KP) ringiga, kolmnurga, ruudu või viisnurgaga. Punkt asub keskel.
4.4. Punktide registreerimise rakenduseks on „Nutilogi” äpp. 
4.5. Võistleja ülesandeks on:
4.5.1. RK märgitud kohtades registreerida punktis käimine „Nutilogi” äpis märkides (vastates küsimusele vms).
4.5.2. Läbida võimalikult palju KP etteantud kontrollajas.
4.6. Rajal võib olla lisakatseid (võimalikud lisakatsed on märgitud rajakaardile).
4.7. Start - kohtunik annab võistlejatele üle RK peale võistleja stardi registreerimist. Stardi
registreerimiseks tuleb võistlejal „Nutilogi” äpis „start” vajutada ja võistlusaeg läheb käima hetkest, kui kohtunik võistleja stardi kinnitab.
4.8. Finiš - võistleja on orienteerumise lõpetanud, kui ta on jõudnud finiši punkti ja „Nutilogi” äpis vajutanud „finiš”. 
4.9. Võistlus toimub, kui startijaid on üle 3 võistleja ühes võistlusklassis.
4.10. Telefoni andmeside peab olema kogu võistluse aja sees. Ekraan võib olla väljalülitatud.

5. Kontrollpunkti (KP) registreerimine
5.1. Vajalik Android või iOS operatsioonisüsteemiga nutitelefon või tahvel.
5.2. Kontrollpunkti läbimist tõendab võistleja punktis viibides „Nutilogi” rakenduses punkti märkimisega ja vajadusel küsimusele vastamisega.
5.2.1. Küsimus võib olla KP-s oleva tuvastatava eseme, märgise vms kohta.
5.2.2 Küsimused on valikvastustega (NÄIDE. Küsimus: Mis täht on kivil? Vastused: A/D/F). Küsimusele valesti vastamise korral võib korraldaja seda KP-d mitte arvestada või vähendada selle eest antud punkte vastavalt etapi juhendile.
5.2.3. KP saab registreerida maksimaalselt kuni 50 m raadiuses kontrollpunktist, kui ei ole määratud teisiti. Etapi korraldajal on õigus kaugust muuta. Kauguse muutmisest teavitab etapi korraldaja osalejaid üldkoosolekul.

6. Radade iseloomustus ja kontrollpunktide (KP) tähistus
6.1. Kruus – rada kulgeb valdavalt kruusa- ja pinnasteedel.
6.2. Asfalt – rada kulgeb valdavalt tolmuvabadel teedel.
6.3. Orienteeruja tohib liikuda kontrollpunktideni ainult mööda liiklusele avatud teid, kahjustamata loodust ja eraomandit. Teelt kõrvale jääva punkti registreerimiseks tohib looduses liikuda ainult jalgsi. KEELATUD on sõita üle haritava maa (viljapõllud, aiada, kartulipõllud jne), kui ei ole kaardile märgitud teisiti. Nende reeglite eiramise korral kannab osaleja ainuisikuliselt täit vastutust seadustest tuleneval määral. 

7. Punktiarvestus
7.1. Punktiarvestus toimub vastavalt etapi korraldaja poolt avaldatud etapi võistlusjuhendile, mis avaldatakse sarja veebilehel.
7.2. Kõik jagamisel tekkivad punktid ümardatakse alla, täisarvuni.
7.3. Võimalikud lisakatse(te) punktid lisatakse KP punktidele.
7.4. Kontrollaja ületamine ja lubatud sõidukiiruse ületamine annab karistuspunkte, mille suuruse määrab korraldaja võistlusjuhendis.
7.5. Võistluse võidab võistleja, kes finišeerub õigeaaegselt (6h kontrollaeg + 1h võimalik lisaaeg) ja kogub summaarselt kõige suurema punktisumma (orienteerumise KP punktid + lisakatse punktid – karistuspunktid).
7.6. Võrdse punktisumma korral määrab paremusjärjestuse:

  • Rohkem läbitud KP-sid
  • Vähem kiirusetrahve
  • Lühem raja läbimise aeg

7.7. Võistlejad, kes on võistluse käigus märkinud vähemalt ühe KP, kuid ei finišeeru õigeaegselt (kontrollaja + lisaaja jooksul) või vajab rajal olles korraldaja abi sõidu jätkamiseks, loetakse KATKESTANUKS (DNF).
7.8. Võistlejad, kes on etapile registreerunud ja koos võistlusmasinaga stardipaika saabunud, kuid ootamatu tehnilise rikke, terviseprobleemi või õnnetusjuhtumi tõttu ei saa startida või ei märgi rajal ühtegi KP-d, loetakse MITTESTARTINUKS (DNS).
7.9. Võistluse käigus ebasportliku käitumise või raske rikkumise eest võib korraldaja/kohtuniku otsusega võistleja DISKVALIFITSEERIDA (DSQ).
7.10. Kõik katkestanud (DNF) võistlejad paigutatakse tulemuste protokollis tahapoole finišeerunud võistlejatest. Katkestanud võistlejate omavaheline paremusjärjestus määratakse samadel alustel, kui finišeerunutel (kogutud punktid jne). Mittestartinud (DNS) ja diskvalifitseeritud (DSQ) võistlejad paigutatakse tulemuste protokollis kõige lõppu, tahapoole katkestanud (DNF) võistlejaid ja karikasarja punktiarvestuses saavad nad kõik viimase koha punktid. Näiteks kui 30 võistlejast 20 lõpetab, 5 katkestab, 3 ei stardi või ei saa ühtegi KP'd märgitud ja 2 diskvalifitseeritakse, siis 20 lõpetanud saavad sarjapunkte 1-20, 5 katkestanut 21-25 ja kõik mittestartinud või diskvalifitseeritud 30.
7.11. Etapile registreerunud võistleja, kes ei ilmu õigeaegselt stardipaika või teeb seda selge kavatsusega mitte osaleda (näiteks saabub nõutetekohase võistlussõidukita või seisundis, mis ei võimalda võistlusel osalemist), loetakse mitteosalenuks, teda ei kajastata tulemuste protokollis ja karikasarja punkte talle selle etapi eest ei anta.
7.12. Iga võistleja vastutab enda punktide tõestamise eest (pilt, gps track, konkurendi ausõna vms) ning kontrollib rakendusest üle või palub korraldajalt abi.
7.13 Protestide esitamise aeg on kaks tundi peale tulemuste avalikustamist, hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

8. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus
8.1. Lubatud on võistelda kuni kolmerattalise sõidukiga.
8.2. Võistlusratas peab vastama liiklusseadusega kehtestatud nõuetele.
8.3. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma liiklusseaduse nõudeid.
8.4. Võistlejal peab olema KP-de registreerimise vahend vastavalt punkt 5.1.
8.5. Lubatud on kasutada igasuguseid navigatsioonivahendeid.
8.6. Võistlejal on lubatud kaasa võtta kaassõitja (kaardilugeja). 
8.7. Võistkonnaks loetakse ühel mootorrattal sõitjaid. Ühele võistkonnale antaks 1 rajakaart ja lubatakse logida sisse ühes rakenduses.
8.8. Iga võistleja peab katkestamisest või muul põhjusel lahkumisest korraldajatele tingimata teada andma esimesel võimalusel. Kontakt rajakaardil leitav.

9. Registreerimine ja osavõtumaks
9.1. Registreerumiseks on vaja teha KAKS liigutust: täita ära registreerimisankeet, mille leiad kodulehelt vastava etapi alt JA tasuda osavõtutasu. Võistleja on registreeritud juhul, kui mõlemad liigutused on tehtud - tema andmed on näha regamisankeedis ja temanimeline osavõtutasu on laekunud. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu. Kui mõlemad liigutused on tehtud, siis ilmub võistleja nimi ka "hetkel registreerunute" nimekirja kodulehel.
9.2. Registreerudes 7 päeva enna üritust alguskuupäeva (tüüpiliselt laupäeval kuni kell 23:59), tuleb osavõtu eest tasuda 40€, peale seda 50€.
9.3. Osavõtutasu saab maksta registreerimisankeedis ja/või etapi kodulehel toodud pangakontole. Selgitusse lisada: osaleja nimi, kelle eest osavõtutasu on makstud ja klass (Nt Upitaja KRUUS).
9.4. Registreerida saab maksimaalselt kuni 50 võistlejat klassi kohta.

10. Karistused
10.1. Võistluse ajal kohtunike poolt fikseeritud liiklusseaduse rikkumine - diskvalifitseerimine.
10.2. Kiiruse ületamine annab karistuspunkte, karistuse suurus on määratud etapi võistlusjuhendis
10.3. Kontrollaja (võistleja stardist 6 tundi) ületamine kuni 60 minuti võrra annab karistuspunkte iga ületatud minuti kohta, karistuse suurus on määratud etapi võistlusjuhendis. 60-minutise lisaaja ületamisel loetakse osaleja katkestanuks.
10.4. Kohtunike korralduste mittetäitmine -diskvalifitseerimine.
10.5. Rajatähiste tahtlik rikkumine või teisaldamine – diskvalifitseerimine.
10.6. Kohtunikel on õigus osaleja diskvalifitseerida ka tagantjärgi tuvastatud rikkumisega
10.7. Kaardile märgitud keelualas sõitmisel on kohtunikul õigus osaleja diskvalifitseerida või kergema rikkumise puhul võtta maha minimaalselt 2 kohta lõpptulemusest.

11. Autasustamine
11.1. Autasustatakse ASF ja KRU klassi kolme paremat võistlejat naiste ja meeste arvestuses eraldi.
11.2. Võimalikud on eriauhinnad ning loosiauhinnad.
11.3. Hooaja lõpu loosimisest võtavad osa kõik osalenud, kes on käinud vähemalt neljal (4) etapil.

12. Kohtunik
12.1. Peakohtunik: vastavalt etapi korraldaja poolt avaldatud infole sarja veebilehel;
12.3. Võimalikud protestid, pretensioonid ja kaebused kuulab ära ning võimalik, et lahendab võistluse peakohtunik/ korraldaja.